• اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع و مصارف در تاریخ 1395/10/07 برگزار گردید.
  اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع و مصارف

 • برگزاري جلسه توجيهي - آموزشي ( سرپرستار - منشي ) بخشهاي بستري و پاراكلينيك بيمارستان شهيد محمدي
  جلسه توجيهي - آموزشي ( سرپرستار - منشي ) بخشهاي بستري و پاراكلينيك بيمارستان شهيد محمدي توسط كارشناسان دبيرخانه مديريت منابع و مصارف دانشگاه برگزار گرديد.

 • دوره های مصوب سال 1395
  دوره های مصوب سال 1395 اعلام گردید.

 • اولين جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.
  اولين جشنواره صبحانه سالم دهم خرداد ماه در ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد.

 • تاريخ آزمون دوره هاي عمومي غير حضوري دفتر نهاد
  تاريخ آزمون دوره هاي عمومي غير حضوري دفتر نهاد

 
 
 
 
 
درگاه تبادل اطلاعات با واحدها
دستورالعملها و بخشنامه ها
 
لینک های مفید