نام و نام خانوادگي

سمت

خانم فرحناز محمدی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

آقای علیرضا میرزایی

مدیر منابع انسانی

                      آقای مظفر رئیسی

مدير برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

آقای رامین پورکار جدید

مدیر امور مالی

خانم مهندس ماندانا مقدسی

مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

خانم صغرا محمودی

مدیر پشتیبانی و رفاهی