صفحه اصلی > مدیریت > اداره بازنشستگی 

خدیجه پور محمد

رئیس اداره بازنشستگی

دیپلم علوم تجربی

تلفن مستقیم : 07633333281

تلفن داخلی : 1237

 

کتایون آرین

کارشناس اداره بازنشستگی

فوق دیپلم رادیولوژی

تلفن مستقیم : 07633333281

تلفن داخلی : 1237

 

عباس سعدی پور

......

بایگان بازنشستگی

تلفن مستقیم : 07633333281

تلفن داخلی : 1237